Curriculum Vitae

ANGHEL GABRIELA ALINA
alina.anghel@valahia.ro alina.anghel@unibuc.ro anghelalina2002@yahoo.com
www.alinaanghel.ro
https://orcid.org/0000-0003-4571-1378
https://scholar.google.ro/citations?user=Ej0X4OgAAAAJ&hl=en
www.jesm.ro
Sexul F | Data naşterii 16/05/1969 | Naţionalitatea română
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ – MANAGEMENT EDUCAȚIONAL UNIVERSITAR
Prezent- 2018Director, departamentul Științele Educației Universitatea Valahia din Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr, 2, Târgoviște. Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației. www.ftose.valahia.ro Principalele activități şi responsabilități:  management educațional pentru următoarele programe:  licență- Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar și master: ,,Management educațional și dezvoltare curriculară” și ,,Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă”. Tipul/sectorul de activitate: Educație, învățământ superior
PrezentComisia specializată de acreditare a programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar- membru supleant Ordin 6136/24.10. 2022, publicat în Monitorul Oficial 1072/ 7 noiembrie 2022 Ministerul Educației, România Principalele activități şi responsabilități : Evaluarea și acreditarea programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar Tipul/sectorul de activitate: Educație
Prezent-2017Responsabil calitate, departamentul Științele educației Principalele activități şi responsabilități:  managementul calității în educația universitară. Tipul sau sectorul de activitate: management educațional  învățământ superior Universitatea Valahia din Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr, 2, Târgoviște. Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației. www.ftose.valahia.ro
Prezent-2019Responsabil/ coordonator  programe de masterat in domeniul Științele educației Decizia  nr: 499/28.03.2019 în baza OMENCS nr 3239/ 29.02.2016 www.ftose.valahia.ro Principalele activități și responsabilității:  management educațional, managementul curriculumului, Tipul sau sectorul de activitate: Educație, învățământ superior Universitatea Valahia din Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr, 2, Târgoviște. Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației
Prezent- 2018Responsabil program de formare ,,Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar”, Departamentul de Învățământ la Distanță și Formare continuă Principalele activități şi responsabilități:  managementul activităților de formare (proiectare documente curriculare), monitorizare activitate didactică, managementul calității, activitate didactică. Tipul sau sectorul de activitate: management educațional învățământ superior Universitatea Valahia din Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr, 2, Târgoviște. Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației
Prezent- 2017  Consiliul Executiv Societatea Studențească Antreprenorială- membru   HS 45/25.06.2022 și HS  nr 32/ 24.11. 2017 Universitatea Valahia din Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr, 2, Târgoviște;
Prezent- 2002Membru- Consiliul Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației ( prezent-2018, 2002-2015) Membru- Consiliul Profesoral  DPPD,  Universitatea Valahia din Târgoviște  (2015-2018)  Principalele activități şi responsabilități:  management educațional. Tipul sau sectorul de activitate: Educație, învățământ superior
2021-2016  Comisia cu atribuții de  echivalare pe bază de ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată realizat prin colegiu/institut pedagogic cu durata de 3 ani cu ciclul I de studii universitare de licență pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar- membru Principalele activități şi responsabilități:  evaluare competențe profesionale pe baza de ECTS și echivalare competențe profesionale pentru funcția didactică de profesor pentru învățământul primar sau preșcolar; Tipul sau sectorul de activitate: Educație, învățământ superior Universitatea Valahia din Târgoviște
Prezent -2006Președinte /membru în comisii de licență, disertație, admitere la programe de studii universitare ( licență și master) domeniile: ,,Științe ale educației”, ,,Asistență Socială” Principalele activități şi responsabilități: evaluare Tipul sau sectorul de activitate: educație învățământ superior Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației
2021Responsabil de întocmirea dosarului ARACIS  în vederea  evaluării periodice a  programului de licență PIPP (persoana de contact) Principalele activități şi responsabilități: colectarea și proiectarea documentelor curriculare; Tipul sau sectorul de activitate: educație învățământ superior Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației
2020Responsabil de întocmirea dosarului ARACIS  în vederea  evaluării periodice a programelor de master în domeniul ,, Științe ale educației”: Management educațional și dezvoltare curriculară și Strategii didactice de comunicare și învățare eficientă (persoana de contact) Principalele activități şi responsabilități: colectarea și proiectarea documentelor curriculare; Tipul sau sectorul de activitate: educație învățământ superior Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației
Prezent-2017Coordonator manifestări științifice pentru studenți și masteranzi (Conferința Națională a studenților și Masteranzilor ,,Educație, multiculturalitate și incluziune școlară”, VI ediții consecutive) Principalele activități și responsabilități: promovarea cercetării științifice în domeniul educației, diseminarea rezultatelor cercetării  ale studenților și masteranzilor. Tipul sau sectorul de activitate: educație învățământ superior Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației
Prezent-2017Coordonator  manifestări științifice din seria ,,Colocvii pedagogice” Principalele activități: organizare de mese rotunde cu specialiști din educație și angajatori în vederea armonizării periodice a competențelor profesionale ale studenților si actualizării programelor de studii în funcție de nevoile pieței muncii; Tipul de activitate: educație învățământ superior. Universitatea Valahia din Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr, 2, Târgoviște. Departamentul Științele Educației Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației
Prezent-2015Președinte/Membru în comisia de acordare gradului didactic I adresa DGISSEP- Ministerul Educației Principalele activități: evaluare cadre didactice învățământ preuniversitar, funcția didactică Profesor pentru învățământul primar și preșcolar; Tipul de activitate: evaluare cadre didactice învățământ preuniversitar Universitatea Valahia din Târgoviște Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Prezent-2017Membru/Președinte comisia pentru obținerea gradului didactic II Principalele activități: evaluare cadre didactice învățământ preuniversitar, funcția didactică Profesor pentru învățământul primar și preșcolar; Tipul de activitate: evaluare cadre didactice învățământ preuniversitar Universitatea Valahia din Târgoviște Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
prezent-2008Președinte/membru comisii de promovare în învățământul superior pentru posturi de asistent universitar și lector universitar
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ- ACTIVITATE DIDACTICĂ
Prezent- 2017Conferențiar universitar doctor Universitatea Valahia din Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr, 2, Târgoviște. Departamentul Științele Educației, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației. Principalele activități şi responsabilității:  activitate didactică, activitate de cercetare științifică, mentorat educațional, consiliere și orientare studenți, tutoriat. Tipul sau sectorul de activitate:  Educație, învățământ superior
Prezent- 2006Profesor asociat/Conferențiar universitar doctor Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. Blv. Schitu Măgureanu, 9, sect 5, București; www.sasunibuc.ro;  contract de muncă pe perioadă determinată. Principalele activități şi responsabilități:  activitate didactică la programul de licență ,,Asistență socială”, activitate didactică la programul de master ,,Managementul serviciilor sociale și de sănătate Tipul sau sectorul de activitate  Educație, învățământ superior
Prezent- 2014Specialist în Științele Educației, Centrul de Analiză și Dezvoltare Psihopedagogică, DPPD, Universitatea Valahia Tipul sau sectorul de activitate: Educație, pedagogie învățământ superior
2023 23-25 maiMobilitate cadre didactice- Universitatea Castilla la Mancha, Acivitate de predare și activitate de promovare a specializării Pedagogia învățământului Primar și Preșcolar
2022Staff mobility activity- University of East Saraevo, Faculty of Education Bijeljina Proiect: Erasmus+KA107/ 2020-1-RO01-KA107-078373, contract nr. 10/27.06.2022 Tipul sau sectorul de activitate: educație învățământ superior
2019Visiting Professor, Spania,Universitatea Castilla la Mancha, Facultatea de Științe ale Educației, contract nr.45/13.05.2019 Principalele activități: activități de predare, activități de promovare a universității Tipul sau sectorul de activitate: educație învățământ superior Universitatea Valahia din Târgoviște
2017-2006Lector universitar  Universitatea Valahia din Târgoviște, Departamentul de Asistență Socială ( 2006-2013), DPPD (2013-2017) Principalele activități şi responsabilităţi:  educație, consiliere studenți, mentorat, tutoriat, coordonator practică pedagogică studenți, întocmirea convențiilor de practică, mentorat educațional; întocmire orar;  Tipul sau sectorul de activitate: educație învățământ superior
2006-2002Asistent  universitar drd Universitatea Valahia din Târgoviște, Departamentul de Asistență Socială Principalele activități și responsabilități:  educație, consiliere studenți, mentorat, tutoriat , întocmire orar, coordonator practică de specialitate; Tipul sau sectorul de activitate: educație învățământ superior
2002-2000Preparator universitar  Universitatea Valahia din Târgoviște Catedra de Științe Socio Umane Principalele activităţi şi responsabilităţi:  educație, consiliere studenți, mentorat, tutoriat, coordonator practică studenți. Tipul sau sectorul de activitate: educație învățământ superior
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ- PROIECTE – ACTIVITATE DE CERCETARE- ACTIVITĂȚI DE FORMARE
Prezent-2014Cercetător Centrul de cercetare și inovare în științele educației I T Radu” Universitatea Valahia din Târgoviște. Principalele activități: cercetare:
2023-2022Coordonator proiect de cercetare câștigat prin competiție internă ,, Implicarea pe piața muncii a studenților în timpul studiilor universitare și succesul universitar ” Direcție de cercetare: Politici educaționale și sociale în contextul egalității de șanse (2022-2023); Grant UVT Universitatea Valahia din Târgoviște
2022-2021Coordonator proiect de cercetare câștigat prin competiție internă ,, Reziliența în educația universitară”  GRANT  UVT : (7594-34) Direcție de cercetare: Politici educaționale și sociale în contextul egalității de șanse (2022-2027); Universitatea Valahia din Târgoviște
Prezent-2020Redactor șef Journal of Education, Society & Multiculturalism www.jesm.ro https://sciendo.com/journal/JESM BDI: ERIH+, DOAJ, INDEX COPERNICUS; Google Scholar, Pro Quest, EBSCO; Baidu Scholar, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure) CNPIEC – cnpLINKer Dimensions, ExLibris, Google Scholar, J-Gate,  KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), MyScienceWork, Naver Academic, Naviga (Softweco), ReadCube Semantic Scholar, TDOne (TDNet), WorldCat (OCLC)X-MOL Valahia University Press
Prezent- 2006Redactor asociat Revista de Asistență Socială, Editura Polirom http://www.swreview.ro/index.pl/redactia_ro Indexare: EBSCO; PRO Quest, ERIH+, DOAJ, CEEOL;
Prezent- 2014Editor științific International Journal of Social and Educațional Innovation (ISJEIro) ISSN/ ISSN – L (print): 2392 – 6252 ISSN (online): 2393 – 0373  http://www.ijsei.wgz.ro/ http://www.ijsei.wgz.ro/meniu/editorial-board
2023-2020  Expert învățământ/Cercetător ERASMUS+ Project (KA2 Action): “Didactic QUALity Assessment for Innovation of Teaching and Learning Improvement – QUALITI” – 2019-1-IT02-KA203-063157 Principalele activități: cercetare baze de date privind calitatea în educația universitară/ ctct. 6929/21.02.2020 Universitatea Valahia din Târgoviște
2023 8.05-31.05.2023Expert învățământ CNFIS-FDI-2023-F-0053 OptimInsert – integrarea optimă a absolvenților pe piața muncii prin corelarea ofertei educaționale cu cerințele angajatorilor și oferirea de servicii eficiente de consiliere și orientare în carieră; 8.05-31.05.2023.
2022Responsabil  grup țintă  Proiectul PNRR – „Granturi pentru digitalizarea  universităților” D_EDUC- Dezvoltarea durabilă prin digitalizare in educație, cod 1333944997” Universitatea Valahia din Târgoviște
2022Evaluator Schema de Granturi Planul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (SG PNRAS) runda I: contract colaborare Principalele activități: evaluare eligibilitate proiecte UEFSCDI, Ministerul Educației
2022Formator (COR 242401) Proiectul privind învățământul secundar- ROSE nr. 8481-RO, Subproiectul – Redescoperă meseria de Inginer într-o societate prosperă Principalele activități: mentorat educațional, coaching si dezvoltare personală; Universitatea Valahia din Târgoviște
2022-2018Expert învățământ ( COR 335406) Proiect privind Învățământul Secundar- ROSE nr. 8481-RO, subproiectul – Centrul de învățare ,, Pro Academica”- servicii si suport logistic pentru studenți, acord de grant nr. 81/SGU/cili/18.12. 2017, contract 6409/15.06./ 2018, 7306/22.06 2021 Principalele activități: activități de dezvoltare personală studenți Universitatea Valahia din Târgoviște
2021 ( 20.09.2021-30.09.2021)Formator ( COR 242401) Proiect privind  Învățământul secundar- ROSE nr. 8481-RO, subproiectul- ,,Redescoperă meseria de inginer într-o societate prosperă”/contract nr. 7352/16.09.2021 Principalele activități:  formare studenți, activități de coaching și dezvoltare personală;  Universitatea Valahia din Târgoviște, Bulevardul Regele Carol I nr, 2, Târgoviște.
2021-2018 ( 05.12.2018-31.08.2021)Expert învățământ Erasmus Projects, „A.C.C.E.S.S ,, Active Cross- sectorial Cooperation for Educational and Science Succes”, ID 2018-1-IT02- KA201-048481- reducerea abandonului școlar învățământ preuniversitar– contract nr. 6563/28.11.2018 Principalele activități: formare cadre didactice învățământ preuniversitar, activiăți de conceptualizare modele didactice și instrumente didactice aplicate  în cadrul lecțiilor din învățământul preuniversitar; Universitatea Valahia din Târgoviște.         
2020 ( 01.08.2020-30.11.2020)Formator ( COR 242401) Proiect CNFIS-FDI-2020-0501, ,,Societatea antreprenorială studențească pentru dezvoltarea personală a studenților și absolvenților”, contract nr. 7004/30.07.2020 Principalele activități: activități de formare studenți, formarea competențelor antreprenoriale Universitatea Valahia din Târgoviște
2020 01.08.2020-30.11.2020)Formator( COR 242401) Proiect ..Management de proiect”, , Societatea Antreprenorială studențească pentru dezvoltarea personală a studenților și absolvenților Principalele activități: activități de formare studenți, formarea competențelor antreprenoriale Universitatea Valahia din Târgoviște
2020 (05.05.2020-30.06.2020)Cercetător în pedagogie (COR 235101) Proiect CNFIS-FDI-2020-0462 ,, Etică, profesionalism și performanță- garanță ai culturii academice”, contract nr. 6963/4.05.2020, Principalele activități: întocmire instrumente de cercetare și studii de impact Universitatea Valahia din Târgoviște
2020    Formator ( COR 242401) Proiect CNFIS/FDI-2020-0462 ,, Etică, profesionalism și performanță-garanți ai culturii academice”, contract nr. 6964.04.05.2020 Principalele activități: activități de formare cadre didactice universitare Universitatea Valahia din Târgoviște.
2019 ( 01.07.2019-29.11.2019)Cercetător în pedagogie Proiect CNFIS-FDI- 2019-0225, ,,Comunicare, calitate, etica, piloni ai succesului academic”, contract nr 6693/27.06.2019, Principalele activități: întocmire rapoarte de cercetare și studii de impact Universitatea Valahia din Târgoviște
2019 ( 01.07.2019-29.11.2019)Formator ( COR 242401) Proiect CNFIS-FDI- 2019-0025 ,,Comunicare, calitate, etica, piloni ai succesului academic”, contract nr. 6694/27.06.2019 Principalele activități: formarea cadrelor didactice universitare Universitatea Valahia din Târgoviște
2019 ( 04.03.2019-31.03.2019)Formator ( COR 242401) Proiectul privind învățământul secundar- ROSE nr. 8481-RO, Subproiectul – Redescoperă meseria de Inginer într-o societate prosperă, contract nr. 6597/25.02.2019 Principalele activități:  mentorat educațional, coaching si dezvoltare personală; Universitatea Valahia din Târgoviște.
2019-2018 ( 15.11.2018-30.09.2019)Expert ( COR 335406) Proiectul privind învățământul secundar – ROSE- nr 8481-RO, subproiectul – Centrul de Învățare Pro Academica”- Servicii de suport logistic pentru studenți Contract nr. 6548/12/11/2018 Principalele activități:  mentorat educațional, coaching si dezvoltare personală; Universitatea Valahia din Târgoviște.
2018 ( 06.12.2018-31.12.2018)Formator (COR 242401) Proiectul privind învățământul secundar- ROSE nr. 8481-RO, Subproiectul – Redescoperă meseria de Inginer într-o societate prosperă, contract nr. 6568/03.12. 2018 Principalele activități: mentorat educațional, coaching si dezvoltare personală; Universitatea Valahia din Târgoviște.
2018 (18.06.2018-30.09.2018)Expert ( COR 335406) Proiectul privind învățământul secundar – ROSE- nr 8481-RO, subproiectul – Centrul de Învățare Pro Academica”- Servicii de suport logistic pentru studenți Contract nr. 6409/15/06/2018 Principalele activități:  mentorat educațional, coaching si dezvoltare personală; Universitatea Valahia din Târgoviște.
2018 ( 26.03.2018-31.03.2018)Formator (COR 242401) Proiectul privind învățământul secundar- ROSE nr. 8481-RO, Subproiectul – Redescoperă meseria de Inginer într-o societate prosperă, contract nr. 6345/20.03. 2018 Principalele activități: mentorat educațional, coaching si dezvoltare personală; Universitatea Valahia din Târgoviște.
2018 ( 18.09.2018-28.09.2018)Formator (COR 242401) Proiectul privind învățământul secundar- ROSE nr. 8481-RO, Subproiectul – Redescoperă meseria de Inginer într-o societate prosperă, contract nr. 6442/13.09. 2018 Principalele activități: mentorat educațional, coaching si dezvoltare personală; Universitatea Valahia din Târgoviște.
2018  Formator (COR 242401) Programul de formare ,,Educație de calitate pentru o școală a tuturor” acreditat prin OMEN 3337/14/03.2018 ( 2018-2022) Principalele activități şi responsabilități: formare și  evaluare profesori învățământ preuniversitar; CCD Dâmbovița/ adeverința  
2018Cercetător, FDI (CNFIS-FDI-2018-0069): “Calitate, etică și integritate academică – fundamente pentru optimizarea activității didactice” (mai-decembrie 2018);
2018Formator,  FDI (CNFIS-FDI-2018-0069): “Calitate, etică și integritate academică – fundamente pentru optimizarea activității didactice” (mai-decembrie 2018); Acord de grant: nr 81/SGU/cili/18.12.2017. contract nr. 6409/15.06.2018 Principalele activități: mentorat educațional, coaching si dezvoltare personală; Universitatea Valahia din Târgoviște.
2018- 2016Formator acreditat MEN Programul ,,Management școlar prin comunicare”-, disciplina: ,,Comunicare interculturală în spațiul școlar” și ,,Comunicare managerială” FSLI.. program acreditat prin OMENCȘ nr. 5990/16.12.2015 Principalele activități şi responsabilități; educația adulților, cadre didactice învățământ preuniversitar Tipul sau sectorul de activitate Educație/ Învățământ preuniversitar
2018-2016Formator acreditat MEN. Programul ,,Dialogul social și leadership în educație”, FSLI; program modular realizat prin stagii nondisciplinare, acreditat prin OMENCȘ nr.4094/09.06.2016. (adeverință) Principalele activități şi responsabilități; educația adulților, cadre didactice învățământ preuniversitar Tipul sau sectorul de activitate Educație/Învățământ preuniversitar
2018-2016Formator acreditat MEN Programul ,,Management instituțional”, disciplina  ,,Managementul curriculumului” FSLI; program modular, acreditat prin OMENCȘ nr.5990/16.12.2015 Principalele activități şi responsabilități: activitate didactică de instruire și evaluare Tipul sau sectorul de activitate: Educație/ Învățământ preuniversitar
2017Formator (COR 242401) Programul de formare ,,Educație de calitate pentru o școală a tuturor” acreditat prin OMEN 5670/18.12.2017  ( 12 ECTS) ( 2017-2021) Principalele activități şi responsabilități: formare profesori învățământ preuniversitar, evaluare profesori învățământ preuniversitar; Casa Corpului Didactic Dâmbovița- adeverință
2016-2013 ( 01.10.2013-31.10.2016)Expert educațional, cercetător Universitatea Valahia din Targoviște Proiect de cercetare pedagogică, referința: 612367 Funded under: FP7-SIS, ,,Irresistible – Including Responsibl Research and Innovation in Cutting Edge Science and Inquiry-based Science Education to Improve Teacher’s Ability of Bridging Learning Environments”.  http://www.irresistible-project.eu/index.php/en/partners Principalele activităţi şi responsabilităţi; cercetare educațională
2016Formator Programul de formare ,, Abordări moderne în educația pentru sănătate” ( 15 ECTS) acreditat MEN/OMEN 5990/16.12.2015 Principalele activități: formare cadre didactice din învățământul preuniversitar Universitatea Valahia din Târgoviște
2016-2014Cercetător/Formator/Trainer Proiect: „Let’s make it better! Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education” Contract: 2014-1-RO01-KA200-002931 Programme: Erasmus + Principalele activități: proiectare instrumente didactice de predare a disciplinei ,, Educației pentru nutriție sănătoasă”, analiză de curriculum la disciplina ,,Educație pentru sănătate”- conform programelor școlare din România. Universitatea Valahia din Târgoviște
2016-2006Expert, evaluator servicii sociale, programe de formare Comisia de experți privind acreditarea serviciilor de formare și sociale, ocupații: Consilier Vocațional, Formator, Lucrător Social Principalele activităţi şi responsabilităţi; evaluare, acreditare/contracte de colaborare DMPS Dâmbovița,
2015-2014 ( 13.10.2014-31.10.2015)Expert formator Programul de formare continuă Pro web  (Rețea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentația virtuală și web 2.0 în aria curriculară Matematică și Științe ale Naturii” la  disciplina: ,, Fundamente psihopedagogice în didactica disciplinelor din aria curriculară Matematică și Științe ale naturii”, proiect POSDRU/157/1.3/S/141587/, acreditat prin OMEN nr. 4859/04.11.2014 Principalele activități şi responsabilități: formare cadre didactice învățământ preuniversitar Tipul sau sectorul de activitate Educație preuniversitară Universitatea Valahia din Târgoviște
2015-2014 ( 12.05.2014-31.10.2015)Responsabil program formare, acreditat MEN Proiect POSDRU, Reţea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentația virtuală şi web 2.0 în aria curriculară Matematică şi științe ale naturii (Pro Web) (POS DRU/157/1.3/S/141587),proiect național; Tipul sau sectorul de activitate Educație/ Învățământ preuniversitar, Principalele activități şi responsabilități: Construcția dosarului de acreditare a programului de formare continuă , modul I : ,,Abordări moderne în didactica matematicii și Științelor Naturii”; Colaborare în proiectarea planului cadru de formare; Colaborare și expertiză pedagogică în concepție curriculară la disciplina ,, Fundamente psihopedagogice ale utilizării
TIC în cadrul ariei curriculare Matematică şi Științe ale Naturii”; Colaborarea permanentă cu DGMRURS în vederea desfășurării  corecte a procesului de formare; Analiza și monitorizarea demersurilor de formare; Analiza și monitorizarea demersurilor de evaluare; coordonarea, monitorizarea instrumentelor de proiect, gestionarea documentelor de formare, coordonarea activităților de formare, comunicarea cu DGRURS  privind stadiul evaluărilor, monitorizarea procesului de evaluare, consilierea formatorilor (1554 formabili/  28 de județe din România); Universitatea Valahia din Târgoviște
2013 (01.03.2013-30.09.2013)Expert formator Program de formare ForEDu,,, Profesionalizarea carierei didactice- noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație în județele Dâmbovița și Buzău”/ POSDRU/87/1.3/S/62624,  acreditat prin OMECTS nr. 4486/23.06.2011 Principalele activități si responsabilități: activități de formare profesori din învățământul preuniversitar, la disciplina ,,Managementul situațiilor de risc și de criză educațională” din cadrul programului de formare For Edu3- ,,Managementul clasei de elevi” Universitatea Valahia din Targoviște
2013-2011Expert învățământ Membru în echipa de implementare  proiect POSDRU/86/1.2/S/63951, ,,Educație Universitară pentru Persoane cu Dizabilități” Principalele activități şi responsabilități: evaluare grup țință persoane cu dizabilități, selecție grup țintă, activitate de cercetare, consiliere studenți cu dizabilități; Tipul sau sectorul de activitate: Cercetare,  Asistență Socială, Educație  învățământ superior Universitatea Valahia din Târgoviște
2012-2011Expert pe termen lung, coach, proiect POSDRU/86/1.2/S/63951, ,,Educație Universitară pentru Persoane cu Dizabilități”; Principalele activități şi responsabilități: coaching studenți cu dizabilități Tipul sau sectorul de activitate  Coaching/ Educație învățământ superior Universitatea Valahia din Târgoviște
2005Formator Programul de instruire pentru echipa pluridisciplinară din cadrul proiectului ,,Serviciul comunitar pentru familii în dificultate”- Programul Phare 2001, Coeziune Economică şi Socială, desfășurat de Consiliul Județean în parteneriat cu Universitatea ,,Valahia” Principalele activități şi responsabilități: coaching studenți cu dizabilități Tipul sau sectorul de activitate: educație Universitatea Valahia din Târgoviște
2004-2002Trainer Program național ,, Educație în scopul prevenirii traficului de persoane”, asociația AIDROM Principalele activități şi responsabilități; educație, organizare, coordonare și moderare workshop-uri. Tipul sau sectorul de activitate: educație adulți.
EDUCAȚIE ȘI FORMARE
2010Doctor în Sociologie        Universitatea din București Discipline aprofundate: Metodologia cercetării, Politici sociale, Psihologie socială Diploma de doctor Seria G, Nr. 0005426 OMECI 3492/23.10. 2010Nivelul 8 EQEF
2009 ( 16. 12. 2009)Susținere publică teză de doctorat Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
2008-2004Studii doctorale în Sociologie Universitatea din București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială
2008- 2006Master Management educațional Universitatea din București Facultatea de Psihologie și Științele Educației /adeverință de absolvire, 120 ECTS)Nivelul 7EQF
2004- 2003Studii postuniversitare de specializare/ Managementul serviciilor publice  Universitatea Valahia din Târgoviște/ Diplomă de absolvireNivelul 7 EQF
2004- 2002Master Misiunea Socială a Bisericii Universitatea Valahia din Târgoviște Diplomă de masterNivelul 7 EQF
2016Licență în Științele Educației, specializarea Pedagogie Universitatea din București Facultatea de Psihologie și Științele Educației Diplomă de licențăNivelul 6 EQF
2016-2014Studii de licență în Științele educației Universitatea din București Facultatea de Psihologie și Științele Educației Specializarea PEDAGOGIE
1999Licență în Teologie-Asistență Socială, specializarea Asistență Socială Universitatea din București Diplomă de licență/ Media de licență 9,83Nivelul  6 EQF
1999-1995Studii de licență în Teologie-Asistență Socială Universitatea Valahia din Târgoviște Facultatea de Teologie Specializarea Teologie- Asistență Socială
Alte cursuri de formare continuă
2020Antreprenoriat Economie Socială 
2020Manager inovare socială Universitatea Valahia din Târgoviște  Cod SMIS: POCU/379/6/21/125160 
2020Competențe antreprenoriale Universitatea Valahia din Târgoviște Cod SMIS: POCU/379/6/21/125160 
2016Consilier pentru dezvoltare personală/Certificat seria N nr. 00157547, COR: 242324 
2016Didactician discipline Socio umane/ Certificat de atestare a competențelor profesionale seria B/nr. 0001537, Universitatea din București 
2012Utilizarea instrumentelor TIC dezvoltate prin proiect ( diplomă de participare ( MECTS / SC The Red Point SA) 
2012Mentorat educațional al studenților cu dizabilități/ Diplomă seria M.B.108/2012 
2012Formator/ Certificat de competențe profesionale seria D nr 022804, ANC, COR: 241205 
Competențe personale
Empatică, sensibilă, calmă, echilibrată, organizată, rezistență la efort intelectual, sinceritate, corectitudine, bun ascultător, respectuoasă, generoasă, promotor al adevărului, echității, solidarității, meritocrației; excelente abilități de comunicare interpersonală dobândite prin experiența profesionalăfoarte bune competențe de organizare, planificare;  spirit de echipă;spirit de inițiativă,capacitate de a soluționa problemele;responsabilă;proactivă; receptivă și adaptabilă la nou; atitudine pozitivă;
Limba(i) maternă(e) româna Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE Ascultare Citire Participare la conversație Discurs oral   Franceza B2 B2 B2 B2 B2 Certificat de competență lingvistică, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea București, Departamentul de Limbi Moderne nr 460/2016  
Competenţă digitală AUTOEVALUARE Microsoft Office (Excel, Power Point, Word), Procesarea informației Comunicare Creare de conținut Securitate Rezolvarea de probleme independent         independent independent independent independent Competențe de comunicare: excelente competențe de comunicare Competențe organizaționale/manageriale- leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de administrarea a patru programe de formare profesori pentru învățământul preuniversitar  (1 program de licență specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar,  două programe de master și 1 program de conversie profesională în specializarea PIPP. In cadrul acestora activează o echipă formată din 35 de cadre didactice universitare. Toate programele de studii au fost evaluate de ARACIS cu calificativul ,,încredere”. La toate programele de studii administrate rata de abandon universitar este sub 4%. Competențe dobândite la locul de muncă:  o foarte  bună cunoaștere a proceselor de control al calității;   Competențe informatice: o foarte  bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™ ( Word, Power Point, EXCEL). Permis de conducere: categoria B
Alte realizări științifice:Organizator conferințe naționale, internaționale, membru în comitetul științific al unor astfel de manifestări; Organizator workshop-uri in cadrul unor manifestări științifice naționale și internaționale; Autoare de studii, articole, cărți în domeniul științe ale educației, managementului educațional, managementul calității în educație, noile educații, curriculum și didactici, educație timpurie, politici educaționale, educația copiilor cu CES, metodologia cercetării, didactici. Autoare de articole indexate în jurnale:  ISI cu FI, Proceedings ISI, jurnale BDI din țară și străinătate; Înființarea unui jurnal  cu specific pentru domeniul ,,științe ale educației” – Journal of Education, Society & Multiculturalism, (https://sciendo.com/journal/JESM)  indexat in multiple baze de date
Vizibilitate academicăNominalizare la secțiunea ,, Personalitatea anului în domeniul educației și formării” în cadrul  evenimentului ,,Gala Națională a Excelenței în Asistența Socială” (2017) unde am ocupat locul IV național cu un număr de 1164 voturi.
ReferințeProf. univ. dr. Marian VÎLCIU, Decan Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Universitatea Valahia din Târgoviște. Prof. Univ. Dr. Doru Buzducea, Universitatea București, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Decan  dbuzducea@gmail.com