Curriculumul și didactica disciplinelor din domeniul social

Ultimele două decenii  au acordat o importanță crescută  considerării procesului instructiv educativ prin educația bazată pe formarea și dezvoltarea competențelor care să asigure funcționarea socială normală a tuturor educabililor. In contextul problematicii competenței – concept central și organizator al curriculumului – se constată faptul că, perspectiva dezvoltării și formării competențelor la nivelul învățământului preuniversitar se identifică drept obiectiv central al educației pentru dezvoltare durabilă, al educației bazată pe cunoaștere. Discutăm de fapt despre un context de învățare bazat pe cunoaștere obiectivă și pe reflectare în raport cu achizițiile învățării. Societatea de astăzi reclamă cu obstinație  nevoia unei educații care să orienteze învățarea spre acumulări pragmatice, valide și necesare funcționării individului în spațiul social. În carte sunt redate sintetic o serie de aspecte la care fac obiectul curriculumului și didacticii disciplinelor din domeniul social. În Capitolul I, ,,Politici educaționale și reformă curriculară” sunt redate aspecte cu privire la reforma curriculară în Romania, curriculumul în context analitic, tipurile de curriculum. În capitolul al II lea, sunt redate o serie de explicații asupra procesului de instruire: finalitățile instruirii, obiectivelor instruirii și competența-concept central al curriculumului. În capitolul al III lea, sunt prezentate aspectele structurale ale curriculumului, modalități de integrare a conținuturilor. Capitolul al IV lea al lucrării de față este destinat aspectelor de ordin didactic ( didactica generală vs. didactica specialității, tendințe în didactica modernă a specialității, comunicarea didactică – caracteristici și importanță). Capitolul V sintetizează o serie de aspecte legate de strategii ale instruirii în cadrul disciplinelor din domeniul social: metode, mijloace, forme de organizare a instruirii) . În capitolul al VI lea sunt prezentate  aspectele referitoare la proiectarea didactică iar în capitolul al VII lea sunt prezentate o serie de aspecte referitoare la procesul de evaluare în contextul didacticii specialității. Cartea se adresează studenților care doresc să cunoască problematica curriculumului și didacticii disciplinelor din domeniul social.