Prefață – Violenţă şi sclavie modernă

Secolul al XXI lea marchează în domeniul sociologiei preocupări stiințifi ce eterogene în direcția cercetării concrete a problemelor sociale, derivate dintr-un fond cazuistic complex. Premisa de la care s-a plecat în realizarea acestei lucrări este aceea că în societatea modernă se reclamă cu obstinație, în coordonate paradigmatice specifice, prezența și evoluția ,,traficului de fi ințe umane” ca fenomen social și problemă socială cu atingere planetară. Traficul de femei este o temă a prezentului, puțin cercetată în câmpul științific românesc, exonerată aparent, în explicația științifi că, de circumstanțele constructiviste, dar amprentată de cele derivate din funcționalismul social modern. ,,Violența și sclavia modernă” exprimate prin ,,trafic de femei” în volumul de față, aduce în fața cititorului elemente descriptive complexe, al unui fenomen social manifest. Autoarea motivează alegerea temei arătând că în ultimele două decenii sa acordat o importanţă deosebită cercetărilor privind fenomenul...

Read More